Generalmatrikel

Gillet har en matrikel omfattande alla medlemmar sedan starten. Den kallas Generalmatrikeln och förkortas GM. Uppgifterna till den har hämtats från våra tre matrikelböcker och supplementen till dem, protokoll, kortregister, publikationer om Gillet och fakta i minnet hos veteraner i Gillet men också på andra mer eller mindre konventionella sätt.

Uppställningen i de tre matrikelböckerna skiljer sig bland annat åt genom att erhållna grader presenteras på olika sätt. I bok I finns ordinarie plats för de tre första graderna medan övriga är inskrivna i rutan Anteckningar. I bok II och III finns förtryckta platser för alla erhållna grader.

I rutorna för namn, befattning och vistelseort skrev – och skriver fortfarande – recipienderna in sig själva i böckerna, medan övriga noteringar sköts av sekreteraren. I de två första böckerna skrev han också ett namnregister, vilket saknas i bok III.

Det förr i tiden sirligt präntade kan vara vackert att se men har många gånger varit svårt att tyda. Det gäller ofta recipiendernas namn, där många skrev in sig fullt läsligt, medan andra har använt sin autograf. Detta senare har vållat bekymmer vid tolkningen. Här har namnregistren och andra hjälpmedel varit till stor nytta. Det är en av anledningarna till att arbetet med att sammanställa GM har blivit utdraget i tiden, men det har samtidigt många gånger varit intressant att i klartext skriva ut uppgifterna från originalböckerna. Befattningarna (titlarna) speglar tidens gång och där finns yrken som spänner från ångbåtsbefälhafvare, ättiksfabrikör, hyrkusk och wågmästare till flygstyrman, Dr. Med. Sc. och golfinstruktör.

Annat som varit tidsödande att läsa står i rutor för Anteckningar när det gäller Bröder från äldre tider. Här har inte sekreterarnas handstilar eller skrivsätt varit problemet utan det är innehållet i det skrivna som har krävt extra tid att ta del av. I rutorna finns anteckningar om händelser och utmärkelser av civil karaktär blandat med sådant som hör till Gillet. Texterna har därför nagelfarits, vilket har varit tidsödande – men intressant.

I GM har för- och efternamn skrivits i separata kolumner på samma sätt som Ämbeten, Hederstecken och Anteckningar. Stavningen från originalböckerna har behållits men alla gamla förkortningar, som angav ämbeten i Gillet, har ersatts av de nu gängse och de gällande har kursiverats. Tomma rutor i matrikelböckerna motsvaras av tomma fält även i GM – med några undantag. Inga uppgifter av civil art från rutor med Anteckningar har tagits med i GM utan endast sådant som berör Gillet.

GM är tryckt i A3-format och i två sektioner plus ett appendix med namnbytta Bröder. Den första delen har sorterats kronologiskt med hänsyn till invalsnumret och därför har Gillets stiftare fått nummer 1 till och med 7 även om de i bok I inte har några nummer.

Den andra delen av GM är alfabetiskt uppställd där begynnelsebokstaven i efternamnet har varit vägledande. Gillets blivande högste beskyddare, dåvarande kronprins Gustaf Adolf, skrev in sig 1949 med sin typiska autograf. Övriga rutor i matrikelboken är i hans fall tomma men har i GM kompletterats av datatekniska skäl.

Tre Hedersledamöter, som inte står i någon matrikelbok, har fått invalsnummer tagna från tre lediga sådana på olika platser i bok II. Datum för deras inval, som har behållits i GM, följer därför inte den ordinarie turordningen nummervis.

I matrikelböckerna finns alla erhållna grader inskrivna men i GM redovisas bara senast erhållna grad.

I originalböckerna finns också många gånger noteringar om när Bröder har lämnat Gillet. Orsaken har oftast varit dödsfall men Bröder kan ha begärt utträde eller uteslutits. Skälet till detta senare finns ibland förtydligat i böckerna men så inte i GM. Där står endera Avliden, Utträtt eller Utgått och där Utgått innebär att Gillet har fattat beslut om att skiljas.

På flera ställen i bok I och II står det bara ”Död” eller finns det en markering med ett svart kors. Där har årtalet för dödsfallet många gånger kunnat återfinnas i Sveriges Dödbok 1901-2009 och har då skrivits in i GM. På ett ställe i bok I står det ordet ”Afsked” noterat för en Broder utan angivande av orsak. Ordet står därför även i GM.

De kompletteringar och korrigeringar som är gjorda i GM redovisas på lösa ark i originalböckerna där alltså inga permanenta ändringar har gjorts.

Det finns mycket mera att berätta om tillkomsten av GM och vad den innehåller. Det är till exempel många välkända namn som passerar revy när man läser den. Du kan själv ta del av den där den ligger framme i galleriet före varje Gillemöte. Den kommer att uppdateras efter varje Högtidsdag.