Medlemskap

Gillets verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret, men kanske mer intressant för medlemmarna är begreppet arbetsår, som omfattar tiden Höstgille – Vårgille. I månadsskiftet augusti/september skickas program för det kommande arbetsåret ut tillsammans med en del övrig information. Vart tredje år medföljer också ny matrikel och mellanliggande år uppdateras matrikeln med supplement.

Intagning av nya medlemmar sker vid tre tillfällen årligen: Höstgillet, Julgillet och Vårgillet. Medlemsavgiften är 1000 kr för ständigt medlemskap som betalas vid reception. I samband med att grad ges erläggs gradavgift. Den är 500kr från grad II till grad VII (inkluderar namnbricka) betalas vid gradgivningen.

Inträde i Ordenssällskapet Sancta Ragnhilds Gille kan endast ske efter rekommendation av någon Gillebroder. Det är Styrelsen som beslutar om den föreslagne skall få recipiera.

Sancta Ragnhilds Gille har sju grader varav den sjunde är den högsta. Sjunde och sjätte graderna har begränsat antal medlemmar. Styrelsen består av sju personer som meriterat sig för sina uppdrag. Högste ämbetsmannen och ledaren för Gillet har titeln Styrande Mästare och är dessutom ordförande i Styrelsen. Förutom Styrelsen finns ett antal ämbets- och tjänstemän som ser till att Gillets omfattande verksamhet fungerar.

Anmälan om deltagande i Gillen kan göras på denna Hemsida under rubriken Boka nästa möte. Den länken kommer att aktiveras tisdagar före Gillet och stängas lördagen innan mötet. Om mötet blir fulltecknat placeras man därefter i en kölista. Besked om eventuell senare ledig plats meddelas via e-post.

Vid sammankomster i Sancta Ragnhilds Gille bör bröderna ha mörk kostym med diskret slips. På Gillets Högtidsdag den 30 januari varje år bäres civil högtidsdräkt (frack) med svart väst. Detta är dock inget tvång utan det går bra med smoking eller mörk kostym. Vid sammanträdena skall Gillebrodern alltid bära sin grads dekoration/regalie. Första graden har en vit dekoration på rockslaget. Andra och tredje graderna har rött respektive grönt band om halsen. Graderna fyra till sju har breda band som ligger över högra axeln diagonalt över bröstet.

Vid intagning i Gillet samt vid upphöjelse till högre grad genomförs en ceremoni, som är anpassad till respektive grads budskap och tecken. Vid sammanträden har endast Gillebroder, som uppnått aktuell eller högre grad tillträde. Varje Gillebroder har yttranderätt vid sammankomsterna och även rätt att föreslå nya medlemmar. Efter Gillekapitlet sker en stunds paus före måltiden och Efterkapitlet.
Genom att besöka sammankomsterna i Sancta Ragnhilds Gille och ställa upp när styrelsen begär hjälp, har Du möjlighet att lära känna de andra Gillebröderna och komma in i vår gemenskap. Din framtida karriär inom Gillet beror till mycket stor del på Dig själv och Dina insatser.

Uppskattade insatser gör våra Sångarbröder både i ceremoniella sammanhang och i fristående körframträdanden vid Efterkapitlen. Dessa Bröder är också medlemmar i Södertälje Sångargille, som träffas regelbundet från september till maj, den första och tredje onsdagen i varje månad. Den Broder, som har intresse för körsång, kan kontakta Gösta Hoffman – se hemsidans flik Ledning, eller Gillets vice Kormästare John Lidström, telefon 08-551 782 04.

Våra sammankomster äger rum i Logelokalen, Ängsgatan 7.

Här finns en Anmälningsblankett för Broder som önskar anmäla ny medlem för inträde i Gillet.