Stipendium för högre studier

Med stipendium för högre studier avses stipendier till studerande vid universitet, högskola eller motsvarande som allmänt ekonomiskt stöd och uppmuntran. Kommittén beslutar vilka belopp som utdelas med hänsyn till studiernas inriktning, tid till examen och den sökandes vitsord.
Stipendierna med stipendiebrev enligt fastställt formulär och stipendiesumman (postväxel) utdelas en gång årligen vid Gillets Högtidsdag den 30 januari.

För att erhålla stipendium skall den sökande

  • ha genomgått gymnasium med goda vitsord
  • ha tydlig anknytning till Södertälje
  • vid ansökningstillfället ha studerat minst ett år vid universitet, högskola eller motsvarande med bestämd studieplan och genom betyg styrka detta
  • om studier utomlands åberopas, visa med svensk betygsstandard jämförbara vitsord och bifoga svensk översättning
  • skicka in ansökan digitalt på särskild blankett med personbevis och övriga handlingar som åberopas. Ange två referenspersoner med telefonnummer
  • Ansökningshandlingarna skall finnas SRG tillhanda senast 10 november

Stipendiat som med betyg eller andra intyg visar att studierna bedrivs i normal takt och inriktade mot definierad examen, kan få stipendium maximalt tre gånger.
Annons om stipendier införes i Länstidningen (LT) lämplig dag under vecka 40.
Kommittén ger sina förslag till Styrelsen för beslut vid novembersammanträdet.
Samtliga sökande meddelas per mail om utfallet.
Handlingarna för dem som erhållit stipendium liksom samtliga ansökningar arkiveras till och med att nästkommande års ansökningar behandlats.

Här finns anmälningsblankett för Stipendium för högre studier.

Här finns Årets stipendiater.