Särskilda stipendier

Med särskilda stipendier avses stipendier för specificerad användning, som ligger i linje med SRG:s ändamål. Kommittén prövar och föreslår i varje enskilt fall varefter Styrelsen fattar beslut. Stipendiesumman utbetalas genom Skattmästarens försorg och stipendiebrev enligt fastställt formulär översändes av Sekreteraren så snart beslut fattats.
För att erhålla stipendium skall den sökande

  • ange en specificerad och i tiden begränsad användning
  • ha tydlig anknytning till Södertälje
  • visa goda meriter för användningens innehåll
  • ingiva ansökan på särskild blankett jämte personbevis och övriga handlingar den sökande önskar åberopa inklusive handling, som styrker användningen

Särskilt stipendium tilldelas för angiven användning en gång, dock kan sökande tilldelas nytt särskilt stipendium efter ansökan för annan användning.

Här finns anmälningsblankett för Särskilt stipendium.