Historik

Sancta Ragnhilds Gille (SRG) grundades den 30 januari 1859 i Södertälje. Det var sju män i sina bästa åldrar, som beslöt att instifta ett ordensgille i staden. De var handelsbokhållaren Gustaf Adalrik Ekdahl, fabriksbokhållaren Otto Magnus Ekenberg, tullinspektören Gustaf Fredrik Carlsson Gyllenram, sjökaptenerna Carl Victor Krafft och Lars Albert Morsing, konstnären och fotografen Lars Teodor Billing samt ingenjören Walfrid Sahlbom. Dessa sju män benämns Stiftarna och intar en särställning i våra annaler. Till en början fanns endast tre grader, men Gillet skulle byggas på säker grund för att vid sin femtionde Högtidsdag ha sju grader. Sjutalet har en särskild betydelse inom Gillet. Gillet instiftades sju århundraden efter det att drottning Ragnhild levde och verkade i Södertälje, Gillets Styrelse består av sju ledamöter och antalet grader är som nämnts sju stycken varav de fem högre benämnes Riddare Grader.

Redan från början fanns en stark känsla för att göra gott och lindra de nödställdas lott. Under de första årtiondena var denna verksamhet påtaglig och materiell för att i slutet av 1800-talet övergå till penninggåvor. Det är åtskilliga Södertäljebor som, under de år som gått, har fått motta inte föraktliga bidrag. Sedan mitten av 1900-talet är denna understödjande verksamhet till största delen inriktad på studerande ungdomar. Vissa ideella sammanslutningar får också av hävd bidrag från SRG till sin verksamhet.

Sancta Ragnhilds Gille har inemot 450 medlemmar och sammanträder sex gånger varje arbetsår. Vart tredje år firas ett Damgille där Brödernas damer får delta i ceremoniella sammanhang under solenna former. Gillets ambitioner är att förutom sin filantropiska verksamhet sprida kunskap om våra höga mål och bereda medlemmarna tillfällen till anständig glädje vid sina sammankomster.

I Sancta Ragnhilds Gille kan inväljas varje välfrejdad till myndig ålder kommen person och som blivit rekommenderad av en Gillebroder. Förutsättningarna för fortsatt medlemskap är att den nyintagne Brodern i laga ordning betalar sina avgifter. För att kunna avancera inom Gillet fordras därutöver en god närvaro och ”Om Styrelsen önskar hans biträde vid anordningar för Gillets bästa, ställer han upp med bredvillighet”.

Under åren som gått har ett antal minnesskrifter givits ut i samband med jubileer. Två av dessa anges nedan och den senare, utgiven i samband med 150-årsjubileet, utdelas alltid till nya bröder vid deras inträde i Gillet.

1. Eriksson, J. (1959) Sancta Ragnhilds Gille hundra år.
2. Gelotte, G. (2008) Sancta Ragnhilds Gille 150 år 1859-2009