Stipendier

Sancta Ragnhilds Gille delar ut fyra olika typer av stipendier. Ett särskilt stipendium, ett till studerande ungdomar, ett till ungdomsidrottsledare och ett till unga lovande idrottare. Alla stipendiater ska ha anknytning till Södertälje.

En stipendiekommitté, bestående av fyra ledamöter där Styrande Mästaren och Sekreteraren ingår, föreslår stipendiater till styrelsen som sedan beslutar.

Generella stipendier

Med generella stipendier avses stipendier till studerande vid universitet, högskola eller motsvarande som allmänt ekonomiskt stöd och uppmuntran. Kommittén beslutar vilka belopp som utdelas med hänsyn till studiernas inriktning, tid till examen och den sökandes vitsord.
Stipendierna med stipendiebrev enligt fastställt formulär och stipendiesumman (postväxel) utdelas en gång årligen vid Gillets Högtidsdag den 30 januari.
För att erhålla stipendium skall den sökande

 • ha genomgått gymnasium med goda vitsord
 • ha tydlig anknytning till Södertälje
 • vid ansökningstillfället ha studerat minst ett år vid universitet, högskola eller motsvarande med bestämd studieplan och genom betyg styrka detta
 • om studier utomlands åberopas, visa med svensk betygsstandard jämförbara vitsord och bifoga svensk översättning
 • skicka in ansökan digitalt på särskild blankett med personbevis och övriga handlingar som åberopas. Ange två referenspersoner med telefonnummer
 • Ansökningshandlingarna skall finnas SRG tillhanda senast 10 november

Stipendiat som med betyg eller andra intyg visar att studierna bedrivs i normal takt och inriktade mot definierad examen, kan få stipendium maximalt tre gånger.
Annons om stipendier införes i Länstidningen (LT) lämplig dag under vecka 40.
Kommittén ger sina förslag till Styrelsen för beslut vid novembersammanträdet.
Samtliga sökande meddelas per mail om utfallet.
Handlingarna för dem som erhållit stipendium liksom samtliga ansökningar arkiveras till och med att nästkommande års ansökningar behandlats.

Här finns anmälningsblankett för Generellt stipendium.

Här finns Årets stipendiater.

Särskilda stipendier

Med särskilda stipendier avses stipendier för specificerad användning, som ligger i linje med SRG:s ändamål. Kommittén prövar och föreslår i varje enskilt fall varefter Styrelsen fattar beslut. Stipendiesumman utbetalas genom Skattmästarens försorg och stipendiebrev enligt fastställt formulär översändes av Sekreteraren så snart beslut fattats.
För att erhålla stipendium skall den sökande

 • ange en specificerad och i tiden begränsad användning
 • ha tydlig anknytning till Södertälje
 • visa goda meriter för användningens innehåll
 • ingiva ansökan på särskild blankett jämte personbevis och övriga handlingar den sökande önskar åberopa inklusive handling, som styrker användningen

Särskilt stipendium tilldelas för angiven användning en gång, dock kan sökande tilldelas nytt särskilt stipendium efter ansökan för annan användning.

Här finns anmälningsblankett för Särskilt stipendium.

Sancta Ragnhilds Gilles idrottsstipendium

Stipendierna riktar sig till personer med stark och tydlig anknytning till Södertälje.

För att erhålla stipendium för ungdomsidrottsledare skall den sökande:

 • Visa gott inkluderande ledarskap och en förmåga att skapa ett livslångt intresse för idrotten.
 • Tydligt ha bidragit till utvecklingen inom sin verksamhet.
 • På anmodan kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

För att erhålla stipendium för ungdomsidrottare skall den sökande:

 • Visa goda idrottsresultat och ha skött sin skolgång bra.
 • Uppvisa gott ”sportsmanship” och vara en god kamrat.

Stipendierna kan sökas via Södertäljes idrottsföreningar, eller direkt via länk nedan. Information till idrottsföreningar kommer att sändas ut i januari månad.

Ansökningshandlingarna skickas via anmälningsblankett nedan. Ansökningshandlingarna kan skickas till SRG löpande under året. Beslut om stipendierna fattas löpande under året av SRG:s styrelse.

Styrande mästaren och ordföranden i stipendiekomitten delar ut stipendierna  i samband med något idrottsevenemang.

Digital anmälningsblankett: Sancta Ragnhilds Gilles idrottsstipendium.