Stipendier

Sancta Ragnhilds Gille utdelar stipendier till studerande ungdomar, dels generellt för fortsatta studier enligt bestämmelserna Generella stipendier och dels för särskilda ändamål enligt bestämmelserna Särskilda stipendier.
Förslag om utdelningar och dess storlekar framläggs av en stipendiekommitté, bestående av fyra ledamöter där Styrande Mästaren och Sekreteraren skall ingå, och beslutas av Styrelsen.

Generella stipendier

Med generella stipendier avses stipendier till studerande vid universitet, högskola eller motsvarande som allmänt ekonomiskt stöd och uppmuntran. Kommittén äger att differentiera de belopp som utdelas med hänsyn till studiernas inriktning, tid till examen och den sökandes vitsord.
Stipendierna med stipendiebrev enligt fastställt formulär och stipendiesumman (postväxel) utdelas en gång årligen vid Gillets Högtidsdag den 30 januari.
För att ifrågakomma till stipendium skall den sökande

  • ha genomgått av Skolverket godkänt gymnasium med goda vitsord
  • ha tydlig anknytning till Södertälje, t.ex. avgångsbetyg från grundskola
  • ha vid ansökningstillfället studerat minst ett år vid universitet, högskola eller motsvarande enligt bestämd studieplan och genom betyg styrka detta
  • om studier utomlands åberopas, kunna visa med svensk betygsstandard jämförbara vitsord
  • ingiva ansökan på särskild blankett jämte personbevis och övriga handlingar den sökande önskar åberopa Gillet tillhanda senast 10 november året före utdelning

Stipendiat, som med betyg eller andra intyg visar att studierna bedrivs i normal takt och inriktade mot definierad examen, kan beviljas nytt stipendium. Enskild studerande kan beviljas stipendium maximalt tre gånger.
Annons om stipendier införes i Länstidningen (LT) lämplig dag under vecka 40 året före utdelning.
Kommittén förelägger sina förslag för Styrelsen för beslut vid novembersammanträdet.
Samtliga sökande meddelas per brev om utfallet.
De, som ej erhållit stipendium, kan om så önskas återfå bifogade handlingar per post.
Handlingarna för de som erhållit stipendium liksom samtliga ansökningar arkiveras till och med påföljande års ansökningar behandlats. Till de stipendiater, som ej haft tillfälle att närvara vid Gillets högtidsdag, översänder Sekreteraren stipendiebrev och -summa i efterhand.

Här finns anmälningsblankett för Generellt stipendium.

Här finns Årets stipendiater.

Särskilda stipendier

Med särskilda stipendier avses stipendier för specificerad användning, som ligger i linje med SRG ändamål. Kommittén prövar och föreslår i varje enskilt fall varefter Styrelsen fattar beslut. Stipendiesumman utbetalas genom Skattmästarens försorg och stipendiebrev enligt fastställt formulär översändes av Sekreteraren så snart beslut fattats.
För att ifrågakomma till stipendium skall den sökande

  • ange en specificerad och i tiden begränsad användning
  • ha tydlig anknytning till Södertälje, t.ex. avgångsbetyg från grundskola
  • visa goda meriter för användningens innehåll
  • ingiva ansökan på särskild blankett jämte personbevis och övriga handlingar den sökande önskar åberopa inklusive handling, som styrker användningen

Särskilt stipendium tilldelas för angiven användning en gång, dock kan sökande tilldelas nytt särskilt stipendium efter ansökan för annan användning.

Här finns anmälningsblankett för Särskilt stipendium.

Comments are closed.